Ardipen

$59.99

Only 37 pieces in stock!

!!!Armenian Language! 

The adapter is a device that makes it possible to read Ardibuk. Being a memory carrier player, Ardipen is equipped with special sensors that recognize Ardibook images, play the right audio files. Ardipen is multifunctional, adapted for headphones

Արդիգրիչը սարք է, որի միջոցով հնարավոր է դառնում Արդիբուքի ընթերցանությունը: Լինելով հիշողության կրիչ և նվագարկիչ՝ Արդիփենը հագեցած է հատուկ սենսորներով, որոնք ճանաչում են Արդիբուքի պատկերները և ճիշտ ձայնային ֆայլեր հնչեցնում: Արդիփենը բազմաֆունկցիոնալ է, հարմարեցված է ականջակալների համար և թարմացվում է ardibook.am կայքում ԱՆՎՃԱՐ:

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed