Talking Fairy Tale Bear

$49.99

!!!Armenian Language!

Fairy tale bear moves his head and tells Armenian tale about a kind old man living in the forest about 6 minutes, created by Mankan company: The toy is made in Armenia by Mankan company with ecologically clean materials in accordance with the international standarts.

Հեքիաթասաց արջուկը շարժելով գլուխը պատմում է «Մանկան» ընկերության կողմից ստեղծված, 6 րոպե տևողությամբ հայերեն հեքիաթ՝ անտառում ապրող բարի ծերուկի մասին: Խաղալիքը պատրաստված է Հայաստանում՝ «Մանկան» ընկերության կողմից, էկոլոգիապես մաքուր և միջազգային չափանիշներին համապատասխան նյութերով:

NEW!!!

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed