BOOK FOR THE YOUNGEST, WILD ANIMALS + Poetry

$8.99

Only 1 piece in stock!

!!!Armenian Language!

The book is designed for the little ones. With the help of this illustrated book, children will learn about wild animals and their cubs, find out where these animals live and what they eat, and also learn poems about these wild animals. Գիրքը նախատեսված է ամենափոքրիկների համար:

Այս պատկերազարդ գրքի օգնությամբ երեխաները կծանոթանան վայրի կենդանիներին և դրանց ձագերին, կստանան տեղեկություններ, թե որտեղ են ապրում այդ կենդանիները և ինչով են սնվում, ինչպես նաև կսովորեն վայրի կենդանիների մասին բանաստեղծություններ:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed