"MIRACLE ABC" Trilingual, Interactive Book

$14.99

Only 7 pieces in stock!

!!!Armenian Language!!!

This beautifull illustrated interactive book is designed for pre-school and school children. This "talking" book will not only help children to learn Armenian letters, but will also descover the wonderful world of animals with their names in Armenian, Russian and English. Included with the book there is the Live Portrait application, with 40 additional videos about more then 146 animals. The application is free and available for smartphones.

Գեղեցիկ գունազարդմամբ այս ինտերակտիվ գիրքը նախատեսված է նախադպրոցական և դպրոցական երեխաների համար: Այս «խոսող» գրքի օգնությամբ երեխաները ոչ միայն կսովորեն հայերեն տառերը, այլև նաև իրենց համար կբացահայտեն կենդանիների զարմանահրաշ աշխարհը՝ սովորելով տրված յուրաքանչյուր կենդանու անվանումը հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Գրքին կցված է հավելվածը, որի օգնությամբ գրքին կից ընթերցողը ստանում է նաև 146 կենդանու մասին պատմող 40 տեսանյութ: Հավելվածը սմարթֆոնի մեջ ներբեռնում ենք անվճար:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed