ARDIMAP, DISCOVER THE WORLD

$30.99

Only 3 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Ardimap - With the Discover the World map, your child will learn about states and capitals, territories and populations, flags, symbols, and attractions. It contains over 1700 recordings և 35 different games.

Արդիմափ - «Բացահայտիր աշխարհը» քարտեզի հետ միասին Ձեր երեխան կսովորի պետություններն ու մայրաքաղաքները, պետությունների տարածքն ու բնակչության թիվը, դրոշները, խորհրդանիշներն ու տեսարժան վայրերը: Այն պարունակում է ավելի քան 1700 ձայնագրություն և 35 տարբեր խաղեր:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed