Board Game For Attention And Memory, LOTO Puzzle With Tales

$9.99

!!!Armenian Language!

The game is designed for 1-5 players over 3 years. There are 4 playing fields with illustrations from fairy tales and 48 cards with extracts from fairy tales. The game is according to the lotto principle. The leader reads an extract from a fairy tale from cards, and players guess from which fairy tale an extract is and find a picture on their game boards taking this card and putting it on its place on the board. The winner is the one who will first cover his board with picture cards.

Խաղը նախատեսված է 3 տարեկանից բարձր 1-5 խաղացողի համար: Խաղում կան հեքիաթներից դրվագներով 4 նկարազարդ խաղատախտակ և 48 հեքիաթներից հատվածներով քարտեր: Խաղում են լոտոյի սկզբունքով՝ խաղավարը կարդում է քարտերի վրա տրված հեքիաթից հատվածը, իսկ խաղացողներից ով կգուշակի թե ու հեքիաթից է և կգտնի նկարը իր խաղատախտակի վրա, վերցնում է այդ քարտը և դնում խաղատախտակի իր տեղում: Հաղթում է նա, ով առաջինն է ծածկում նկարներով քարտերով իր խաղատախտակը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed