Board Game, IN THE RIDDLES WORLD

$10.99

Only 5 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The game is designed for 1-5 players over 3 y.o. There are 4 game boards with answers to riddles and 48 cards with riddles. The game is according to the lotto principle, the leader reads the riddles from the cards, and the players guess the answers and fins them on their game boards taking the card with the riddle and putting it in its place on the board. The winner is the one who first covers his board with riddle cards. The game is for memory, attention, and logic development.

Խաղը նախատեսված է 3 տարեկանից բարձր 1-5 խաղացողի համար: Խաղում կան հանելուկների պատասխաններով 4 խաղատախտակ և 48 հանելուկներով քարտեր: Խաղում են լոտոյի սկզբունքով՝ խաղավարը կարդում է քարտերի վրա տրված հանելուկը, իսկ խաղացողներից ով կգուշակի պատասխանը և կգտնի իր խաղատախտակի վրա, վերցնում է հանելուկով քարտը և դնում խաղատախտակի իր տեղում: Հաղթում է նա, ով առաջինն է ծածկում հանելուկների քարտերով իր խաղատախտակը: Խաղը զարգացնում է հիշողությունը, ուշադրությունը, տրամաբանությունը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed