Board Game What Is It?

$11.99

!!!Armenian Language!

The game is intended for 1-4 players or teams over 6 years old. The game includes one big colored board, cards with 84 riddles of 3 levels of complexity and 3 chips. The complexity of the riddle depends on its color. If the player correctly guesses the answer to the riddle, he/she moves forward on the board according to the color of the riddle card.

Խաղը նախատեսված է 6 տարեկան և 6 տարեկանից բարձր 1-4 խաղացողի կամ թիմերով խաղալու համար: Խաղում կա գեղեցիկ գունազարդված մեկ մեծ խաղատախտակ, բարդոթյան 3 աստիճանի 84 հանելուկներով քարտեր և 3 խաղաքարեր: Հանելուկների բարդության աստիճանը առանձնացված է գույներով: Խաղացողը հանելուկի պատասխանը ճիշտ գուշակելու դեպքում խաղատածտակի վրա առաջ է գում այդ հանելուկի քարտի գույնին համապատասխան քանակի քայլերով:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed