Board Game Wordplay 2

$14.99

!!!Armenian Language!

The new version of the most popular game includes: 300 playing cards containing 3600 words Hourglass The rules of the game are very simple for everyone, it is necessary to explain as many words to the teammate as possible, without using the words that are the exception included in the playing card. The goal of the game participants is to explain as many words as possible to the teammate. The games will be more interesting for 10-110-year-old BIG kids.

Ամենապահանջված խաղի նոր տարբերակը ներառում է՝ 3600 բառ պարունակող 300 խաղաքարտ Ավազի ժամացույց Խաղի կանոնները շատ պարզ են բոլորի համար՝ հարկավոր է բացատրել որքան հնարավոր է շատ բառ թիմակցին` չօգտագործելով խաղաքարտում ներառված բացառություն հանդիսացող բառերը։ Խաղի մասնակիցների նպատակն է որքան հնարավոր է շատ բառեր բացատրել թիմակցին: Խաղերը առավել հետաքրքիր կլինեն 10-110 տարեկան ԲԻԳ պստիկների համար:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed