Book Illustrated ABC

$14.99

!!!Armenian Language!

The book is interesting both for pre-school children, their parents and teachers. Thanks to this beautiful and illustrated book, children will quickly learn Armenian letters, words beginning with these letters, monasteries and churches of Armenia. The book also includes the "Native Alphabet" section. The book also can be used as a unique guide for teaching Armenian letters in Armenian schools of the Diaspora.

Գիրքը նախատեսված է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների համար, ինչպես նաև դասվարների ու ծնողների համար: Գեղեցիկ ու պատկերավոր նկարազարդված այս գրքի օգնությամբ երեխաներն արագ կսովորեն հայերենի տառերը, տառերով սկսվող բառեր և Հայաստանի վանքերն ու եկեղեցիները: Գրքում ներառված է նաև «Հայրենագիտական այբբենարան» բաժինը: Գիրքը հայերեն տառերի ուսուցման յուրօրինակ ուղեցույց կդառնա նաև սփյուռքի կրթօջախների համար:

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed