Book, LIingua- In The World of Languages Part 1:

$35.99

Only 50 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Ardibuk The illustrated audiobook "LINGUA in the World of Languages" (Part 1) is a joint product of Ardibuk և A&WW Virtual School, which allows you to learn 7 languages: Armenian, English, Italian, Spanish, French, German and Russian. Bringing the audiobook Ardipen to the flag of your favorite language, the hero of this series Aramik will introduce you to his daily, favorite hobbies in that language, you will learn to name emotions, feelings, character traits, appearance, and body parts in different languages.

Արդիբուք «LINGUA-լեզուների աշխարհում» (Մաս 1) պատկերազարդ աուդիոգիրքը Արդիբուքի և A&WW վիրտուալ դպրոցի համատեղ պրոդուկտ է, որն հնարավորություն է տալիս սովորել 7 լեզու` Հայերեն, Անգլերեն, Իտալերեն, Իսպաներեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Ռուսերեն: Մոտեցնելով աուդիոգրիչ Արդիփենը քո իսկ նախընտրած լեզվի դրոշին` այս շարքի հերոս Արամիկն այդ լեզվով կծանոթացնի քեզ իր առօրյային, սիրելի զբաղմունքներին, դու կսովորես տարբեր լեզուներով անվանել հույզերը և զգացմունքները, բնավորության գծերը, արտաքին տեսքն ու մարմնի մասերը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed