Book Miracle ABC

$14.99

!!!Armenian Language

The book is designed for pre-school and school children as well as for their parents and teachers. With the help of "Magic ABC" readers will receive interesting and noteworthy information about more then 72 animals,learning the Armenian alphabet at the same time.

Գիրքը նախատեսված է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների համար, ինչպես նաև մանկավարժների ու ծնողների համար: «ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ԱՅԲՈՒԲԵՆ»-ի օգնությամբ ընթերցողը հետաքրքիր և ուշագրավ տեղեկություններ կքաղի շուրջ 72 կենդանիների մասին՝ միաժամանակ սերտելով այբուբենը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed