Book, The Kingdom of Animals

$12.99

Only 4 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The first part of the book, "THE KINGDOM OF ANIMALS" is about 30 aquatic and terrestrial animals living in the Arctic and Antarctic zones. The texts are short, understandable and memorable for the children, accompanied by very detailed colorful pictures.

«ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրքի առաջին հատորում ներկայացված են Արկտիկայի և Անտարկտիդայի գոտիներում ապրող շուրջ 30 ջրային ու ցամաքային կենդանի: Տեքստերը հակիրճ են, երեխայի համար ըմբռնելի ու հիշվող, որոնք ուղեկցվում են պատկերավոր, շատ դիպուկ նկարներով:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed