Book, Color And Learn The Letters MARY ABC's

$7.99

Only 22 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

MARY ABCs contains Armenian letters with dotted lines the child can connect to see the letters and color them. Each letter also shows children's favorite cartoon hero starting with this letter which also needs to be painted. Particles are also given with letters so that after coloring and getting to know the letter, the child could learn writing. This ABC is a unique way for learning and remembering Armenian letters.

ԱՅԲՈՒԲԵՆ-ում տրված են հայերենի տառերը՝ կետագծերով, որոնք երեխան իրար միացնելուց հետո ստանում է տառը և սկսում գունավորել այն: Ամեն տառի հետ տրված են նաև այդ տառով սկսվող, երեխաների սիրած մուլտ հերոս, որը ևս պետք է գունավորել: Տառերի հետ տրված են նաև մասնիկներ, որպեսզի գունավորելով տառին ծանոթանալուց հետո երեխան սովորի նաև այն գրել: ԱՅԲՈՒԲԵՆ-ը հայոց տառերի ուսուցման, մտապահման մի յուրահատուկ միջոց է:

......NEW!!!

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed