Educational Games LEARNING ENGLISH

$14.99

Only 46 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Thanks to this game children will quickly and easily learn and develop their English. At the same time, the game would develop children's attention, memory, and ability to quickly focus. The game can be played in different ways that makes learning more interesting.

Այս խաղի օգնությամբ երեխաները արագ և հեշտ կսովորեն ու կզարգացնեն անգլերենը: Միևնույն ժամանակ, խաղը կզարգացնի երեխաների ուշադրությունը, հիշողությունը, արագ կողմնորոշվելու ունակությունը: Խաղը հնարավոր է խաղալ մի քանի տարբերակով, ինչն անելի հետաքրքիր կդարձնի ուսուցումը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed