GAME "ONCE UPON A TIME"

$10.99

Only 23 pieces in stock!

!!Armenian Language!!

The game is designed for 1-4 players or teams over 5 years old. The game includes one big colored board, cards with trivia questions from 64 different fairy tales, 3 chips, 10 additional questions. Question cards are available in 3 colors depending on the complexity. The player who gives a correct answer to the question moves forward on the board according to the color of the card. Coming across the yellow circles, the player must complete the quest written on the additional card with that picture.

Խաղը նախատեսված է 5 տարեկան և 5 տարեկանից բարձր 1-4 խաղացողի կամ թիմերով խաղալու համար: Խաղում կա գեղեցիկ գունազարդված մեկ մեծ խաղատախտակ, 64 տարբեր հեքիաթներից հարցերով քարտեր, 3 խաղաքարեր, 10 լրացուցիչ հարցեր: Հարցերով քարտերը 3 գույնի են՝ ըստ բարդությն աստիճանի: Հարցին ճիշտ պատասխանողը խաղատախտակի վրա առաջ է գնում գույնին համապատասխան քանակի քայլերով: Հանդիպելով դեղին շրջանակներին, պետք է կատարի այդ նկարով լրացուցիչ քարտի պահանջը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed