GAME SECRETS OF THE UNIVERSE

$14.99

Only 19 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The game is designed for school-age children. It can be played with 2-8 participants or teams. The aim of the game is to enrich and strengthen children's knowledge about the universe. The game has 7 boards, 70 basic and 14 additional questions. The player who gives a correct answer to the main question, places a chip on the picture of the answer to that question on his/her board. Խաղը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաների համար:

Այն կարելի է խաղալ 2-8 մասնակցով կամ թիմերով: Խաղի նպատակն է հարստացնել ու ամրապնդել երեխաների գիտելիքները տիեզերքի մասին: Խաղում կան 7 խաղատախտակ, 70 հիմնական և 14 լրացուցիչ հարցեր: Հիմնական հարցին ճիշտ պատասխանողը պետք է իր խացատախտակի այդ հարցի պատասխանի նկարի վրա դնի մի խաղաքար:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed