Intellectual Game, PIRATES' ADVENTURE

$11.99

!!!Armenian Language!

The game is designed for 4 players over 7 years. There are 84 intellectual questions on geography, history, sports, etc. Children as pirates will enrich and strengthen their knowledge, developing memory and logic. The one with the more correct answers is the winner. There are 84 cards with questions, 1 large game board and six red, green, yellow chips each color.

Խաղը նախատեսված է 7 տարեկանից մեծ 4 խացողի համար: Խաղում կան 84 ինտելեկտուալ հարցեր՝ աշխարհագրությունից, պատմությունից, սպորտից և այլն: Խաղին մասնակցելով որպես ծովահեններ, երեխաները կհարստացնեն ու կամրապնդեն իրենց գիտելիքները, կզարգացնեն հիշողությունն ու միտքը: Հաղթում է նա, ում ճիշտ պատասխանները ամենաշատն են: Խաղում կան 84 հարցերով քարտեր, 1 մեծ խաղատախտակ և 6-ական կարմիր, կանաչ, դեղին ֆիշկաներ:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed