Interactive Elephant

$39.99

Description:


The interactive elephant sings and speaks Armenian, plays tag with the child by opening and closing its ears. The toy is made in Armenia by the "Mankan" company, with environmentally friendly materials that meet international standards.

Նկարագրություն

Ինտերակտիվ փղիկը երգում ու խոսում է հայերեն, պահմտոցի է խաղում երեխայի հետ` բացել փակելով ականջները:
Խաղալիքը պատրաստված է Հայաստանում՝  «Մանկան» ընկերության կողմից, էկոլոգիապես մաքուր և միջազգային չափանիշներին համապատասխան նյութերով:

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed