Interactive Math Poster

$25.99

Only 18 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Math wallpaper is the best way to teach math and geometric images through the games. It teaches mathematical operations with numbers from 1 to 9 and checks learning outcomes. The mathematical poster was produced and imported by the order of Mankan company.

Մաթեմատիկական պաստառը խաղերի միջոցով մաթեմատիկա և երկրաչափական պատկերների ուսուցման լավագույն միջոցն է։ Այն սովորեցնում է 1-ից 9-ը թվերի հետ իրականացվող մաթեմատիկական գործողությունները և ստուգում ուսուցման արդյունքները: Մաթեմատիկական պաստառը արտադրվել և ներմուծվում է «Մանկան» ընկերության պատվերով։

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed