Singing BUNNY

$35.99

Only 41 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The rabbit sings Armenian lullaby song created by the order of Mankan company in 3 minutes, which is accompanied by soft lights, promoting baby`s sweet sleep. The toy is made in Armenia by Mankan company with ecologically clean materials in accordance with the international standards.

Նապաստակը երգում է «Մանկան» ընկերության պատվերով ստեղծված 3 րոպե տևողությամբ հայերեն օրորոցային երգ, որն ուղեկցվում է փորիկից արձակվող մեղմ լույսերով՝ նպաստելով երեխայի անուշ քնին: Խաղալիքը պատրաստված է Հայաստանում՝ «Մանկան» ընկերության կողմից, էկոլոգիապես մաքուր և միջազգային չափանիշներին համապատասխան նյութերով:

......NEW!!!

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed