"Let's Learn To Read And Count Collection Of Educational Cards

$16.99

!!! Armenian Language !!!

This beautiful box contains colorful cards with which will help children learn numbers, letters, arithmetic signs. There are also counting sticks, logical problems, and tongue twisters.

Այս գեղեցիկ տուփի մեջ դրված են գունազարդ քարտեր, որոնց օգնությամբ երեխաները կսովորեն թվերը, տառերը, թվաբանական նշանները: Կան նաև հաշվեձողեր, տրամաբանական խնդիրներ ու շուտասելուկներ:

.....

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed