"POETIC TASKS FOR THE SMARTEST"

$11.99

Only 2 pieces in stock!

!!! Armenian Language!!!

This book of tasks, compiled from educational and instructive fairy tales, ballads, and fables, is beloved by adults and children. Its main aim is logic thinking development and the ability to quickly orientate. Interesting tasks will not only make learning more convenient but also facilitate the teaching of mathematical skills.

Մեծերի և փոքրերի կողմից սիրված ուսուցողական և խրատական հեքիաթների, բալլադների և առակների հիման վրա կազմված չափածո խնդիրների այս հավաքածուն նախատեսված է երեխաների տրամաբանությունն ու արագ կողմնորոշվելու կարողությունները զարգացնելու համար: Խնդիրների հետաքրքիր շարադրանքը ոչ միայն հաճելի կդարձնի ուսուցումը, այլև կհեշտացնի մաթեմատիկական հմտությունների ուսուցումը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed