"Sculpting Step By Step"

$8.99

!!!Armenian Language!! Designed for pre-school children. There are 8 illustrated cards, each with an image, and a step-by-step sculpturing guide. "SCULPTURING" didactic materials will help to improve the fine motor skill, to activate the brain process, to promote the development of speech and logic. Approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia.

Նախատեսված է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար: Տուփի մեջ կան 8 նկարազարդ քարտեր, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա տրված է մի պատկեր և դրա ծեփման քայլաշարը: <<ԾԵՓԱԿԵՐՏՈՒՄ>> դիդակտիկ նյութի օգնությամբ կզարգանա երեխայի մանր մատորիկան, ինչն էլ ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը, խթանում երեխայի խոսքի, մտածողության, տրամաբանության զարգացմանը: Երաշխավորված է ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed