Talking Alphabet

$32.99

!!!Armenian Language!

The talking alphabet created by the order of Mankan company teaches letters, words corresponding to the letter, quatrains, colors. At the end asks how the child perceive the information.

Հատուկ «Մանկան» ընկերության պատվերով ստեղծված խոսող այբուբենը սովորեցնում է տառերը, տառին համապատասխան բառերը, քառատողեր, գույներ: Ավարտին հարցնում է, թե որքանով է երեխան լավ ընկալել ինֆորմացիան:

......NEW!!!

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed