Teaching Game Seasons

$14.99

!!!Armenian Language!

This educational game is for pre-school and primary school children. The goal of the game is to stimulate the process of environmental education, develop related speech, and enrich the vocabulary. There are 4 play boards of A3 format with plot images of the seasons and 56 illustrated card. Each of these cards the players must place on the game board of the right season. Approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia.

Ուսուցողական այս խաղը նախատեսված է նախադպրոցական և տարրական դպրոցի երեխաների համար: Խաղի նպատակն է խթանել էկոլոգիական դաստիարակության գործընթացը, զարգացնել կապակցված խոսքը, հարստացնել բառապաշարը: Խաղում կան տարվա եղանակների սյուժետային նկարներով A3 չափի 4 խաղադաշտեր և 56 նկարազարդ քարտեր, որոնցից յուրաքանչյուրը խաղացողները պետք է դնեն համապատասխան եղանակի խաղադաշտի վրա: Երաշխավորված է ԿԳՆ-ի կողմից:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed