"WORLD OF ANIMALS" Educational Game

$8.99

Only 1 piece in stock!

!!!Armenian Language!!!

The game is designed for 1-5 players over 4 y.o. With the help of this game, children will learn useful information about animals, enrich their knowledge, developing attention and memory. The game is according to the lotto principle. The leader takes one random card with a question, reads the question. The player who answers the question correctly takes this card and puts it in its place on the board. The winner is the one who will first collect cards with images of animals on his board.

Խաղը նախատեսված է 4 տարեկանից բարձր 1-5 խաղացողի համար: Խաղի օգնությամբ երեխաները կսովորեն կենդանիների մասին հետաքրքրաշարժ տեղեկություններ՝ հարստացնելով գիտելիքները, կզարգանա նրան ուշադրությունը, հիշողությունը: Խաղում են լոտոյի սկզբունքով՝ խաղավարը վերցնում է հարցերով քարտերից կամայական մեկը, կարդում վրան գրված հարցը: Հարվին ճիշտ պատասխանող խաղացողը վերցնում է այդ քարտը և դնում խաղատախտակի իր տեղում: Հաղթում է նա, ով առաջինն է քարտերով ծածկում կենդանիների նկարներով իր խաղատախտակը:

......

Shipping Info

 

Estimates below do not apply during busy holiday seasons. Saturdays & Sundays are not business days.

What are my shipping options?
If you choose Regular Delivery, your package may take up to 6 business days to arrive.

If you choose Rush Delivery, your package may take up to 2 business days to arrive.* 

*If you choose Rush Delivery and an item is temporarily unavailable, it will ship via UPS 2-day air as soon as it becomes available again (this usually takes 1-3 business days). If such a situation arises you will be contacted first for your approval.

* We can no longer ship to Hotels or Forwarding Addresses using credit cards or paypal due to the large percentage of fraudulent orders.
How will my order by shipped?
All orders within the United States ship UPS or USPS.

Hi!

If you have a question, concern, or just want to say hi, send us an email for fast, friendly service! 🔔

You may also like

Recently viewed